Treść dokumentu akcji

Monika Sawarska    12 grudnia 2013    Komentarze (0)

Temat wydaje się dość prozaiczny, Kodeks spółek handlowych wyraźnie bowiem określa jakie elementy dokument akcji powinien zawierać. Przykłady z życia pokazują jednak, że albo zarząd czasem zapomina o tym aby sprawdzić, jak dokładnie ten dokument powinien wyglądać, albo pojawiają się pewne wątpliwości w interpretacji przepisu, który określa jakie elementy akcja powinna zawierać.

Konsekwencje mogą być zaś bardzo poważne, jak chociażby kwestionowanie skuteczności przeniesienia akcji, czy też nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zatem dla przypomnienia: dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać takie dane jak:

  1. firmę, siedzibę i adres spółki,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru (aczkolwiek w jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy uznał, że jeśli sąd rejestrowy podany jest prawidłowo, a pomylony jest numer, to możliwe jest zidentyfikowanie samej spółki, a zatem błąd taki nie pociąga za sobą nieważności akcji)
  3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
  5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
  6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
  7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
  8. pieczęć spółki oraz podpis zarządu.

Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego formy.

Co istotne, nieważność dokumentu akcji powoduje brak elementów o których mowa w punkcie 1, 2 i 4 oraz 8, w pozostałych przypadkach dokument akcji jest ważny, choć jego treść jest nieprawidłowa.

W praktyce pojawić może się problem, co do tego, kto może podpisać akcję jako zarząd. Chodzi tu głównie o to, czy może on być podpisany przez prokurenta, czy pełnomocnika, który miałby do tego specjalne pełnomocnictwo.

Ja skłaniałabym się ku temu, że akcja powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji spółki akcyjnej. Jeśli zatem oświadczenia w imieniu spółki może składać jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, to tak również może być podpisana akcja.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: