Prawo akcjonariusza do informacji

Monika Sawarska    30 kwietnia 2018    Komentarze (0)

Podstawowym uprawnieniem każdego akcjonariusza, niezależnie od ilości posiadanych akcji, jest możliwość żądania informacji dotyczących spółki. Wniosek o ich udzielenie może zostać zgłoszony na walnym zgromadzeniu, bądź też poza nim. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że procedura udzielenia informacji będzie się w tych dwóch przypadkach różnić.

W pierwszym przypadku, czyli na zgromadzeniu:
Żądanie udzielenia informacji musi być uzasadnione dla sprawy objętej porządkiem obrad. Najlepiej w takim razie złożyć pytanie w formie ustnej, chociaż z wnioskiem o zaprotokołowanie, lub pisemnej w momencie dyskusji nad tematem, którego pytanie dotyczy. Co do zasady, zarząd zobowiązany jest odpowiedzieć w trakcie zgromadzenia, ale też KSH daje mu możliwość odroczenia udzielenia odpowiedzi do dwóch tygodni, o ile powoła się na ważne powody. Niestety ustawa nie definiuje na czym te ważne powody powinny polegać.
Jeśli w takiej sytuacji zarząd odmówiłby udzielenia informacji to akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
I tutaj pojawia się problem, co w sytuacji, gdy zarząd na walnym stwierdzi, iż ustosunkuje się do pytania w ciągu dwóch tygodni? Akcjonariusz ma natomiast tylko tydzień na zgłoszenie wniosku do sądu. Wydaje się, że akcjonariusz powinien wtedy zgłosić sprzeciw jeszcze na walnym i złożyć wniosek przed upływem tygodnia „na wszelki wypadek”, gdyby zarząd okazał się tym razem niesłowny.

W przypadku natomiast zapytania poza walnym zgromadzeniem:
Pytanie może dotyczyć jakiejkolwiek części funkcjonowania spółki lub jej organów. Zarząd jednak nie ma niestety obowiązku odpowiedzieć na pytanie zadane poza walnym i KSH nie przewiduje żadnych instrumentów przymuszających akcjonariusza do udzielenia takiej informacji.
Co jednak istotne, w każdym przypadku zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: