Kiedy płacimy podatek od darmowych akcji ?

Monika Sawarska    16 września 2014    Komentarze (0)

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ( I SA/Gl 522/14 ) potwierdził pogląd przedstawiany również wcześniej przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż pracownik, który w ramach programu motywacyjnego otrzymał nieodpłatnie akcje, nie ma obowiązku ich opodatkowania już w momencie nabycia.

Organ, który dokonywał interpretacji na rzecz wnioskodawcy, który następnie wniósł skargę do WSA stwierdził, iż nieodpłatne otrzymanie akcji powoduje, że po stronie wnioskodawcy w momencie uzyskania prawa do czerpania korzyści z tych akcji powstanie przychód z „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 u.p.d.o.f.). W konsekwencji uznał, że nieodpłatne nabycie akcji, a następnie ich zbycie, są to dwa różne zdarzenia podlegające – każde z nich z osobna – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem wnioskodawca dwukrotnie otrzyma przychód, od którego dwukrotnie powinien zapłacić podatek.

WSA w Gliwicach nie podzielił jednak tego stanowiska i uchylił zaskarżoną decyzję. W treści swojego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K 6/02, OTKA 2002/3/33) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z dnia 11 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 972/09, LEX nr 607599) wskazuje się, że podwójne opodatkowanie stoi też w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.

Uznanie, że w sytuacji nieodpłatnego nabycia akcji (udziałów) dochód powstaje dopiero w momencie ich zbycia powoduje  jednakowe obciążenie podatkowe podatników nabywających akcje nieodpłatnie i podatników nabywających akcje odpłatnie. Każdy z nich zapłaci podatek wyłącznie od faktycznego przyrostu majątku w wyniku zbycia akcji.

Tymczasem konsekwencją przyjęcia stanowiska, które zaproponował organ dokonujący interpretacji jest wspomniane podwójne opodatkowanie tego samego dochodu. Podatnik nie miałby natomiast żadnego prawnego instrumentu do wyłączenia z podstawy opodatkowania przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji przychodu już opodatkowanego w momencie uzyskania pełni praw właścicielskich.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: