Kadencja zarządu spółki akcyjnej

Monika Sawarska    07 stycznia 2014    Komentarze (0)

Wśród spółek kapitałowych funkcjonujących w obrocie znajduje się wiele spółek, które w umowach spółki, bądź statutach nie precyzują okresu pełnienia funkcji przez członka zarządu.

Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w przypadku spółki akcyjnej przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymieniają takiego postanowienia jako obligatoryjnego postanowienia umowy spółki, bądź statutu, gdy chodzi o spółkę akcyjną. Sąd rejestrowy nie robi zatem problemu z rejestracją takich dokumentów. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku spółki akcyjnej, brak określenia w statucie okresu kadencji zarządu powoduje, że zastosowanie w tym zakresie znajduje okres określony w Kodeksie spółek handlowych, co oznacza, że okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat.

Pojawia się zatem pytanie, czy w przypadku niepowołania nowego zarządu po upływie jego 5 letniej kadencji, zarząd ten przestaje być zarządem z mocy prawa ?

Pytanie to pociąga za sobą konieczność wyjaśnienia dwóch pojęć: mandatu i kadencji, które chciałabym wyjaśnić w kolejnym wpisie.

Niemniej jednak, abstrahując obecnie od wyjaśnienia tych pojęć, w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawił się pogląd taki, że zgodnie z art. 369 §4 ksh mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Oznacza to więc, że powołany na określoną kadencję członek zarządu, bez względu na to, jak określono w powołaniu czas pełnienia przez niego funkcji w zarządzie, zachowuje mandat, do czasu odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie zarządu za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu.

Jeśli więc w spółce akcyjnej nie odbyło się walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie zarządu, osoba powołana do tego zarządu zachowuje mandat, co oznacza, że przysługują jej wszystkie kompetencje związane z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Z drugiej strony, należy więc przyjąć, że jeśli takie walne zgromadzenie odbyło się, to mandat członka zarządu wygasł, mimo, że nadal figuruje on w rejestrze jako członek zarządu…

Warto zatem sprawdzić w swojej spółce obecny stan rzeczy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: