Głosowanie oddzielnymi grupami

Monika Sawarska    23 czerwca 2014    Komentarze (0)

Wiem, że niektórzy z Was czekają na informacje w tym zakresie z dużą niecierpliwością A jak obiecałam, to wracam do tematu 🙂

Tak naprawdę jest to jednak temat rzeka, bo w praktyce na tym tle pojawia się bardzo wiele problemów i konfliktów między akcjonariuszami, co pociąga za sobą spory sądowe, opinie prawne, komentarze, wyjaśnienia itd.

Ale do rzeczy.

Warto na wstępie zaznaczyć, że głosowanie oddzielnymi grupami dotyczy tylko wyboru rady nadzorczej.

Jest to rodzaj uprawnienia, które zostało przyznane akcjonariuszom i co istotne, statut nie może im tego odebrać, czyli nie są dopuszczalne odmienne regulacje w tym zakresie w statucie spółki.

Prawo to polega na tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/5 kapitału zakładowego mogą zgłosić wniosek, aby wybór rady nadzorczej dokonany został przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet właśnie jeśli statut przewiduje inny sposób wyboru rady nadzorczej. W takiej sytuacji przeprowadzenie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest obowiązkowe. Wysokość tego progu, który musi być osiągnięty aby złożyć w ogóle wniosek, jest niewątpliwie problemem w spółkach, w których akcjonariat jest rozproszony. Stąd dobrze byłoby np. zamieścić w statucie postanowienie zobowiązujące zarząd do umieszczania informacji o takiej inicjatywie na stronie internetowej spółki. Wniosek taki może być złożony przez akcjonariuszy nawet jeśli rada nadzorcza jest obsadzona, albo poprzednio została wybrana w drodze głosowania grupami.

W praktyce odbywa się to więc tak, że niejako odbywają się osobne zgromadzenia akcjonariuszy, których liczba odpowiada liczbie członków rady nadzorczej, która ma być wybrana. Jednocześnie liczba akcji reprezentowanych na danym walnym zgromadzeniu dzielona jest przez liczbę członków rady nadzorczej podlegających wyborowi i w ten sposób ustalana jest liczba grup, która dokonuje wyboru członków rady nadzorczej. Do wyboru rady nadzorczej w ten sposób może dojść wówczas, gdy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy utworzona zostanie co najmniej jedna grupa.

Na przykład:

  • rada nadzorcza składa się z trzech członków, grupę będą mogli wówczas utworzyć akcjonariusze reprezentujący na walnym zgromadzeniu 33,34 % ogólnej liczby reprezentowanych akcji;
  •  rada nadzorcza składa się z czterech lub pięciu członków, grupę będą mogli wówczas utworzyć akcjonariusze reprezentujący odpowiednio 25 % lub 20 % ogólnej liczby reprezentowanych akcji.

Jako że jak wspomniałam, każda grupa jest traktowana jak odrębne zgromadzenie, to w każdej należy wybrać przewodniczącego, powołać komisję skrutacyjną, a uchwała o wyborze członka powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady w drodze takiego głosowania, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady.

Przy głosowaniu wyłączone są przywileje i ograniczenia, z wyjątkiem akcji niemych, które również tutaj nie mają prawa głosu.

P.S.  A na koniec wszystkim zapracowanym życzę już dziś miłego popołudnia 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: