Tryb podejmowania uchwał przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    26 października 2015    Komentarze (0)

Już na etapie sporządzania statutu warto pomyśleć o tym w jaki sposób procedować będą poszczególne organy spółki akcyjnej. Sam skład osobowy tych organów sygnalizuje bowiem niekiedy, że „zebranie” wszystkich osób w jednym miejscu regularnie co najmniej kilka razy w roku może być trudne.

Kodeks spółek handlowych w przypadku spółki akcyjnej wprowadza kilka rozwiązań, które umożliwiają rozwiązanie tego problemu.

Gdy chodzi o radę nadzorczą, to nie zawsze osobista  obecność wszystkich członków rady nadzorczej będzie konieczna aby podjąć uchwały. Statut może bowiem przewidywać, że członkowie rady oddawać będą głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Możliwe jest również wprowadzenie do statutu postanowień umożliwiających pisemne podejmowanie uchwał, lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ale uwaga, pamiętać należy, ze uchwały w taki sposób nie mogą być podjęte:

  • w sprawach wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;
  • w sprawach powołania członka zarządu;
  • w sprawach odwołania i zawieszania w czynnościach członka zarządu.

Warto również pamiętać, że posiedzenie rady nadzorczej zwołane może być nie tylko z jej własnej inicjatywy, ale także na żądanie zarządu lub poszczególnego członka rady nadzorczej, którzy jednocześnie z takim żądaniem powinni podać proponowany porządek obrad.

Żądanie takie należy zgłosić do przewodniczącego rady nadzorczej. Jeśli ten jednak w terminie 2 tygodni nie zwoła takiego posiedzenia, to wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie.

Obowiązkiem rady nadzorczej jest spotkać się każdorazowo, kiedy zajdzie taka potrzeba, aczkolwiek nie rzadziej niż 3 razy do roku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: