Reprezentacja spółki akcyjnej przez radę nadzorczą

Monika Sawarska    29 września 2014    Komentarze (1)

W działalności spółki akcyjnej zdarzają się sytuacje, w których spółka nie może być reprezentowana przez zarząd.

Dotyczy to w zasadzie sytuacji stosunków pomiędzy spółką a członkami zarządu.

Rada nadzorcza reprezentuje bowiem spółkę w dwóch przypadkach:

  • przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu (czyli np. umowie o pracę, kontrakcie menadżerskim)
  • w sporze pomiędzy spółką a członkiem zarządu (np. dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu)

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki.

Po pierwsze spółkę reprezentować może pełnomocnik, jeżeli taki został powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

Po drugie, jeśli w spółce mamy tylko jednego akcjonariusza, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu to czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego, a zatem sporządzana musi być przez notariusza.

W kontekście tej regulacji w praktyce można spotkać się z co najmniej dwoma wątpliwościami.

1. Czy określony powyżej obowiązek szczególnej reprezentacji dotyczy również sytuacji zawierania umowy przez członka zarządu ze swoim małżonkiem a spółką z drugiej strony ?

 Ja powiedziałabym, że oczywiście tak. Przepis, który mówi bowiem o tym obowiązku nie wskazuje bowiem, że chodzi o umowy zawierane wyłącznie między członkiem zarządu i spółką. Odmienna interpretacja mogłaby również zmierzać do obejścia prawa.

2. Bardziej zasadniczy problem to sposób reprezentacji rady nadzorczej przy podpisywaniu tego rodzaju umów.

Praktyka w tym zakresie jest różna, począwszy od podpisywania się pod taką umową wszystkich członków rady nadzorczej, co wydaje się dość problematyczne, z uwagi na to, że w radzie jest kilka osób. Ja uważam, że kwestię tę najlepiej uregulować już w regulaminie rady nadzorczej, wprowadzając odpowiednie zapisy dotyczące reprezentacji rady nadzorczej przy tego rodzaju czynnościach.

Jaki jest skutek zawarcia umowy niezgodnie z powyższymi zasadami ?

Umowa taka jest nieważna, ponieważ dokonana została wbrew bezwzględnie obowiązującym przepisom.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Waldemar Walczak listopad 29, 2014 o 13:27

Inne praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej mogą dotyczyć m.in. spraw związanych z kumulowaniem stanowisk bądź też naruszaniem ustawowych ograniczeń. Te zagadnienia zostały szerzej omówione w poniższych opracowaniach naukowych:
zakazu łączenia stanowisk
https://www.academia.edu/9327674/Kontrola_zakazu_%C5%82%C4%85czenia_stanowisk_w_radach_nadzorczych_sp%C3%B3%C5%82ek_a_budowanie_zaufania_do_pa%C5%84stwa
rada spółki działająca w niewłaściwym składzie osobowym
http://www.academia.edu/9327200/Rada_nadzorcza_sp%C3%B3%C5%82ki_kapita%C5%82owej_dzia%C5%82aj%C4%85ca_w_niew%C5%82a%C5%9Bciwym_sk%C5%82adzie_osobowym
W ramach dzielenia się wiedzą linki do artykułów mogą być umieszczane w kolejnych tekstach publikowanych na blogu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: