Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Monika Sawarska    26 lutego 2017    Komentarze (0)

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam.

Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Stąd już na etapie formułowania statutu, trzeba przewidzieć „organizację” spółki w taki sposób, aby zbyt często notariusza nie angażować, bo jednak wiążą się z tym pewne koszty.

Wracając jednak do istoty sprawy.

Do praktyki o której wspomniałam, należy wpisywanie przez notariusza do protokołu jedynie informacji o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz informacji czy dana uchwała została podjęta, natomiast treść uchwały nie jest wpisywana do protokołu, lecz stanowi załącznik do tego protokołu. Co więcej, czasem nawet te uchwały nie są podpisywane przez przewodniczącego, tylko na końcu „zbiorowo” podpisuje je notariusz. Jedynie sam protokół zaś jest podpisany przez notariusza i przewodniczącego.

Takie praktyki nie są prawidłowe.

Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.09.2008 r. (sygn. akt: V CSK 91/08)

Umieszczenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w załączniku do protokołu sporządzonego przez notariusza stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów o formie czynności prawnej (art. 421 § 1 KSH oraz art. 73 § 2 KC w związku z art. 2 KSH).

Konsekwencją naruszenia tego przepisu będzie zatem nieważność uchwały, która w takim załączniku zostanie zamieszczona.

Rozróżnienie załącznika i aktu notarialnego ma szczególne znaczenie biorąc pod uwagę treść przepisów Prawa o notariacie. Zgodnie z art. 94 § 2 Prawa o notariacie, akt notarialny powinien być przed podpisaniem odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności, a na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu. Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że Prawo o notariacie posługuje się zarówno pojęciem aktu notarialnego, który stanowi dokument o określonej treści, obejmujący czynność notarialną, jak również pojęciem załącznika do aktu notarialnego.

Co jednak istotne dla praktyki, odczytanie aktu notarialnego jest obowiązkowe, zaś odczytanie załączników nastąpi tylko na żądanie.

Najczęściej treść protokołu przygotowywana jest na zlecenie spółki jeszcze przed odbyciem walnego zgromadzenia. Przyjęcie konstrukcji, w której uchwały zamieszczone byłyby jako załącznik do protokołu, mogłoby powodować sytuacje, że uchwały w ogóle nie byłyby odczytywane, bo jak wynika z powyższego przepisu, notariusz nie ma obowiązku odczytywania załączników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: