Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

No i już wszystko wiadomo :)

Monika Sawarska    04 kwietnia 2016    Komentarze (0)

Tylko czy na pewno ?

A czego sprawa dotyczy ? Problemu, który pojawił się na pewno w wielu spółkach, a z mojej praktyki wynika, że rozwiązania w tym zakresie stosowane są naprawdę bardzo różne. Otóż sprawa dotyczy tego, komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu.

I ostatecznie, w dniu 31 marca 2016 r. (uchwała SN z dnia 31.03.2016 r.; sygn. akt: III CZP 89/15) Sąd Najwyższy przesądził:

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Oznacza to, że oświadczenie takie, czy to w spółce akcyjnej, czy też w spółce z o.o. należy złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi.

W ten sposób, Sąd Najwyższy opowiedział się za jednym z kilku panujących, nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądów co do tego, kto winien być adresatem takiego oświadczenia.

Według drugiego z poglądów, oświadczenie o rezygnacji powinno być składane albo radzie nadzorczej, albo specjalnemu pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. bądź uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.

Trzeci zaś pogląd wskazywał, że rezygnacja powinna być złożona temu organowi, który jest uprawniony do powoływania zarządu.

Pytanie jednak, które się nasuwa, to komu w takim razie oświadczenie ma złożyć jedyny członek zarządu w spółce kapitałowej, w której jednocześnie nie ma prokurenta ?

Niestety uchwała o tym nie mówi, musimy zatem poczekać na uzasadnienie, które tym bardziej będzie ciekawsze 🙂

Lista akcjonariuszy

Monika Sawarska    14 marca 2016    Komentarze (0)

W spółce akcyjnej coś takiego jak lista akcjonariuszy nie istnieje. Nie składa się takiego dokumentu do KRS i nie aktualizuje na bieżąco.

Tego czego można dowiedzieć się w sądzie rejestrowym, to dane założycieli spółki akcyjnej, ponieważ oni muszą być wskazani w statucie.

Zgłoszenie do KRS powinno również zawierać informację o imieniu i nazwisku, ewentualnie firmie jedynego akcjonariusza. Obowiązek taki istnieje także w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd powinien zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.

Aktualny akcjonariat jest natomiast aktualizowany na potrzeby walnego zgromadzenia akcjonariuszy w ten sposób, że:

  • uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia/w przypadku  spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
  • akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem/w przypadku spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Dodatkowo, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Rejestracja

Monika Sawarska    01 marca 2016    Komentarze (0)

 

 

Dla tych którzy czekają na moje wpisy – jutro obiecuję wrócić do pisania, a dzisiaj jeszcze cieszę się rejestracją nowej spółki akcyjnej bez żadnych „zakłóceń” ze strony sądu 😉