Zabezpieczony: Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    06 kwietnia 2016    Komentarze (1)

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

No i już wszystko wiadomo :)

Monika Sawarska    04 kwietnia 2016    Komentarze (0)

Tylko czy na pewno ?

A czego sprawa dotyczy ? Problemu, który pojawił się na pewno w wielu spółkach, a z mojej praktyki wynika, że rozwiązania w tym zakresie stosowane są naprawdę bardzo różne. Otóż sprawa dotyczy tego, komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu.

I ostatecznie, w dniu 31 marca 2016 r. (uchwała SN z dnia 31.03.2016 r.; sygn. akt: III CZP 89/15) Sąd Najwyższy przesądził:

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Oznacza to, że oświadczenie takie, czy to w spółce akcyjnej, czy też w spółce z o.o. należy złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi.

W ten sposób, Sąd Najwyższy opowiedział się za jednym z kilku panujących, nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądów co do tego, kto winien być adresatem takiego oświadczenia.

Według drugiego z poglądów, oświadczenie o rezygnacji powinno być składane albo radzie nadzorczej, albo specjalnemu pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. bądź uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.

Trzeci zaś pogląd wskazywał, że rezygnacja powinna być złożona temu organowi, który jest uprawniony do powoływania zarządu.

Pytanie jednak, które się nasuwa, to komu w takim razie oświadczenie ma złożyć jedyny członek zarządu w spółce kapitałowej, w której jednocześnie nie ma prokurenta ?

Niestety uchwała o tym nie mówi, musimy zatem poczekać na uzasadnienie, które tym bardziej będzie ciekawsze 🙂

Lista akcjonariuszy

Monika Sawarska    14 marca 2016    Komentarze (0)

W spółce akcyjnej coś takiego jak lista akcjonariuszy nie istnieje. Nie składa się takiego dokumentu do KRS i nie aktualizuje na bieżąco.

Tego czego można dowiedzieć się w sądzie rejestrowym, to dane założycieli spółki akcyjnej, ponieważ oni muszą być wskazani w statucie.

Zgłoszenie do KRS powinno również zawierać informację o imieniu i nazwisku, ewentualnie firmie jedynego akcjonariusza. Obowiązek taki istnieje także w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd powinien zgłosić ten fakt do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza.

Aktualny akcjonariat jest natomiast aktualizowany na potrzeby walnego zgromadzenia akcjonariuszy w ten sposób, że:

  • uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia/w przypadku  spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
  • akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem/w przypadku spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Dodatkowo, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Rejestracja

Monika Sawarska    01 marca 2016    Komentarze (0)

 

 

Dla tych którzy czekają na moje wpisy – jutro obiecuję wrócić do pisania, a dzisiaj jeszcze cieszę się rejestracją nowej spółki akcyjnej bez żadnych „zakłóceń” ze strony sądu 😉

Joint stock company in Poland

Monika Sawarska    05 stycznia 2016    Komentarze (0)

A joint-stock company is a capital company which is a legal entity. It may be formed by one or more persons.

What is sufficient, the shareholders are not liable for the obligations of the company.
The share capital of a joint-stock company is divided into shares of equal nominal value.
The minimum share capital is 100 000 PLN. The nominal value of a share may not be lower than 1 grosz.

Polish Commercial Companies Code requires the following acts to create a joint stock-company:
1. the formation of the company, including signing of the statutes by the promoters; (drawn up in the form of a notary deed);
2. the contribution of the entire share capital (with some exceptions);
3. the establishment of the company’s governing bodies (see below);
4. the registration in the National Register Court.

The company’s bodies are: management board, supervisory board and general assembly.

The management board is authorised to manage the affairs of the company and represent the company. The management board may include one or more persons. The members may be chosen from the shareholders or other persons (e.g. qualified manager). The members of the management board are appointed and dismissed by the supervisory board unless the statutes provide otherwise. A member of the management board may also be dismissed or suspended from their duties by the general assembly. A member of the management board may be dismissed at any time by the resolution of the shareholders. However, the articles of association may include other provisions.

The supervisory board will exercise permanent supervision over all the areas of the company`s operations. However, it does not have the right to give the management board binding instructions with respect to the management board of the company`s affairs. The supervisory board should consist of, at least, three members appointed and dismissed by the general assembly.

The most important decisions concerning the company are taken by its shareholders during the general assembly. The statutes should be provided when the resolution of the general assembly is required. The general assembly should be convened by the management board, but it can also be convened at the request of the shareholders.
The resolution of the general assembly should be recorded. The minutes should be taken by a notary.