Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej

Monika Sawarska    16 marca 2015    2 komentarze

Co do zasady, istotą spółki akcyjnej jest wielość wspólników, którzy czasem nawet spółce nie są do końca znani. Zdarza się jednak i jest to dopuszczalne przez prawo, że spółka akcyjna ma jednego akcjonariusza. W takim przypadku na spółce ciążą jednak określone obowiązki. Ja zwykle tym klientom, którzy rozważają spółkę jednoosobową, przedstawiam te obowiązki. Po pierwsze bowiem mogą one być uciążliwe, po drugie w przypadku takiej spółki w zasadzie nie można mówić o anonimowości wspólnika.

Po pierwsze, zgłoszenie jednoosobowej spółki akcyjnej do rejestru powinno zawierać:

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) jedynego akcjonariusza,
  • siedzibę jedynego akcjonariusza,
  • adres jedynego akcjonariusza,
  • wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki.

Obowiązek taki dotyczy również sytuacji, gdy spółka akcyjna następczo, czyli już po rejestracji stanie się spółką jednoosobową, na skutek nabycia wszystkich akcji przez jedynego akcjonariusza.

Po drugie, oświadczenia woli składane przez takiego akcjonariusza spółce wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Chodzi tutaj o rozróżnienie działania takiego akcjonariusza jako walnego zgromadzenia od działania jako wspólnika. Nie dotyczy on więc np. podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie, które zresztą i tak muszą być zaprotokołowane przez notariusza.

Natomiast jeżeli jedyny akcjonariusz jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, to czynność prawna pomiędzy spółką akcyjną a nim, wymaga formy aktu notarialnego, zaś notariusz każdorazowo o takiej czynności zawiadamia sąd rejestrowy. Takimi czynnościami prawnymi na pewno będą wszystkie umowy, jak również jednostronne czynności prawne, czyli np. wypowiedzenie umowy, a wątpliwości dotyczą np. uchwał z uwagi na to, że istnieje spór co do tego, czy w ogóle są one czynnościami prawnymi.

Jak widać zatem, w przypadku takiej spółki, w  zasadzie przy każdej czynności trzeba się „pilnować” aby miała ona odpowiednią formę, jej niezachowanie powoduje bowiem nieważność czynności.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daria styczeń 16, 2018 o 09:54

Czy w firmie (nazwie) na mocy art. 305 KSH może zostać umieszczone nazwisko akcjonariusza? np. Jan Kowalski Spółka Akcyjna?

Odpowiedz

Waldek styczeń 29, 2021 o 10:58

Można umieszczać co się chce

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: