Statut spółki akcyjnej

Klauzula arbitrażowa w statucie spółki akcyjnej.

Monika Sawarska    05 sierpnia 2018    Komentarze (0)

    Ostatnio zwrócił się do mnie jeden z akcjonariuszy spółki akcyjnej z prośbą o reprezentowanie w sporze dotyczącym zbycia akcji. Jak się okazało, spór był bardzo zawiły, trwał już kilka lat, a orzeczenie sądu I instancji zupełnie odbiegało od realiów rynkowych. Wtedy pomyślałam sobie, że może zupełnie inaczej byłoby, gdyby akcjonariusze zawiązując spółkę wiele […]

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu akcji

Monika Sawarska    21 sierpnia 2016    Komentarze (0)

W przypadku małych spółek akcyjnych, najczęściej „rodzinnych”, bardzo ważną kwestią z punktu widzenia akcjonariuszy jest zabezpieczenie przed wejściem do spółki osób niepożądanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. O formach zabezpieczenia trzeba myśleć już na etapie sporządzania statutu, zamieszczając w nim postanowienia, które pozwolą kontrolować akcjonariuszom zbywanie akcji. Takimi postanowieniami są m.in. prawo pierwokupu, oraz prawo pierwszeństwa. Pierwsze […]

Gdzie przeczytać statut spółki akcyjnej ?

Monika Sawarska    10 lutego 2014    2 komentarze

Wiele osób pyta, gdzie można zapoznać się z postanowieniami statutu konkretnej spółki akcyjnej. Statuty takie znajdują się w aktach rejestrowych spółki akcyjnej, a więc w tym sądzie w którym spółka jest zarejestrowana. Są one dostępne w czytelni sądu rejestrowego dla każdego, kto się o takie akta zwróci. Nie wymaga to złożenia żadnego pisemnego wniosku, czy też […]

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Monika Sawarska    14 stycznia 2014    4 komentarze

Jednym z zapisów, którego umieszczenie w statucie spółki akcyjnej warto rozważyć, jest wprowadzenie postanowienia upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Wprowadzenie takiego zapisu pozwala zarządowi na szybkie pozyskanie środków finansowych, w momencie, kiedy jest to potrzebne z punktu widzenia interesu spółki, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które to zawsze wymaga określonego czasu. Interesy akcjonariuszy zabezpieczone są […]

Zamiana akcji-postanowienia statutu

Monika Sawarska    30 października 2013    Komentarze (0)

Co do zasady, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza spółki akcyjnej w każdym czasie, jeśli tylko ograniczenia w tym zakresie nie przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu. Akcjonariusze, tworząc statut, mogą zatem wprowadzić ograniczenia w zakresie zamiany akcji. Wprowadzenie tego typu regulacji wynika głównie z tego, […]