Adresy do doręczeń – nowy obowiązek

Monika Sawarska    21 maja 2019    Komentarze (0)

Od 15 marca 2018 r. powstał nowy obowiązek, o którym jeszcze nie wszystkie spółki wiedzą.

Nowe obowiązki dotyczą składania sądowi rejestrowemu informacji dotyczących adresów dla doręczeń wszystkich osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, m. in.:

  • członków zarządu,
  • likwidatorów,
  • prokurentów,
  • wspólników spółek osobowych.

Uściślając, do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie do organu oraz ich adresy do doręczeń. Przy czym oświadczenia te muszą być podpisane osobiście. W przypadku osób, które już są wpisane do sądu rejestrowego, przy najbliższym wniosku składanym nawet w innej sprawie, dane takie należy uzupełnić.

Dodatkowo, obowiązek ten dotyczy również osób reprezentujących członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki – wspólników (zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy dołączyć listę obejmującą nazwiska i imiona (firmy) oraz adresy do doręczeń osób wskazanych powyżej; jeśli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej) – obowiązek ten dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych.

Tutaj może pojawić się pewien problem w przypadku spółek zagranicznych, które są wspólnikami spółek polskich. Struktura tych spółek często jest bowiem nieco inna niż spółek polskich i nie zawsze musi w nich funkcjonować zarząd, który jest organem działającym w imieniu takiej spółki.

Powyższe informacje  powinny znaleźć się w KRS do 15 września 2019 roku.

Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń, a zatem adres taki może być wskazany dowolnie, w Polsce, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. Zgodnie jednak z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej to i tak, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Z praktycznego punktu widzenia, rozsądne wydaje się wskazywanie jako adresu do korespondencji adresu siedziby podmiotu, w którego organie
dane osoby zasiadają – w przypadku odejścia danej osoby z zarządu bądź zmian w strukturach właścicielskich, korespondencja trafi bowiem do siedziby spółki. W przeciwnym razie może się okazać, że były członek zarządu spółki nie przekazał spółce informacji o kierowanej do niego korespondencji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: