Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej

Monika Sawarska    03 kwietnia 2014    Komentarze (1)

Aby otrzymać dostęp do artykułu "Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej" należy wypełnić formularz:

Adres email (wymagane)

* Akceptuję politykę prywatności bloga: Polityka prywatności

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania dostępu do artykułu. Brak zgody nie pozwala na świadczenie tej usługi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych wyłącznie przez właściciela bloga. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Link do artykułu oraz hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Koszty założenia spółki akcyjnej

Monika Sawarska    28 listopada 2013    Komentarze (1)

Aby otrzymać dostęp do artykułu "Koszty założenia spółki akcyjnej" należy wypełnić formularz:

Adres email (wymagane)

*Akceptuję politykę prywatności bloga: Polityka prywatności

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu otrzymania dostępu do artykułu. Brak zgody nie pozwala na świadczenie tej usługi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych wyłącznie przez właściciela bloga. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Link do artykułu oraz hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Przekształcenie spółki w inną spółkę

Monika Sawarska    20 lipca 2018    Komentarze (0)

Ten temat nie jest związany stricte ze spółką akcyjną, ale w praktyce bardzo może się przydać. Z mojego doświadczenia wynika bowiem, że komornicy, jak się za chwilę okaże niezasadnie, w przypadku przekształcenia spółki żądają przy wszczęciu egzekucji przedłożenia nowego tytułu wykonawczego na tą „nową spółkę”.

Tymczasem co powiedział Sąd Najwyższy:

Przepis art.nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 1 k.s.h.

Wskazany przez Sąd Najwyższy przepis art. 788 § 1 k.p.c. dotyczy natomiast sytuacji, kiedy uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę. W takiej sytuacji sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Istotne jest tutaj zatem to, że uprawnienie przechodzi na inną osobę. Taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład w przypadku połączenia dwóch spółek, kiedy majątek jednej spółki w całości przejmowany jest przez inną, albo gdy nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inna jest natomiast sytuacja w przypadku przekształcenia spółki, bo mamy do czynienia cały czas z tym samym podmiotem, czyli tą samą spółką. Przekształcenie oznacza tylko zmianę typu spółki, czyli na przykład zmiana ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków.
Dlatego w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, tak jak to ma miejsce w wyżej wskazanych przypadkach.

W praktyce zatem, jeśli składamy wniosek o egzekucję po zmianie formy prawnej spółki do wniosku trzeba załączyć pełny odpis KRS, z którego będzie wynikała informacja o przekształceniu i ewentualnie wskazać w treści wniosku informację o przekształceniu.

Prawo akcjonariusza do informacji

Monika Sawarska    30 kwietnia 2018    Komentarze (0)

Podstawowym uprawnieniem każdego akcjonariusza, niezależnie od ilości posiadanych akcji, jest możliwość żądania informacji dotyczących spółki. Wniosek o ich udzielenie może zostać zgłoszony na walnym zgromadzeniu, bądź też poza nim. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że procedura udzielenia informacji będzie się w tych dwóch przypadkach różnić.

W pierwszym przypadku, czyli na zgromadzeniu:
Żądanie udzielenia informacji musi być uzasadnione dla sprawy objętej porządkiem obrad. Najlepiej w takim razie złożyć pytanie w formie ustnej, chociaż z wnioskiem o zaprotokołowanie, lub pisemnej w momencie dyskusji nad tematem, którego pytanie dotyczy. Co do zasady, zarząd zobowiązany jest odpowiedzieć w trakcie zgromadzenia, ale też KSH daje mu możliwość odroczenia udzielenia odpowiedzi do dwóch tygodni, o ile powoła się na ważne powody. Niestety ustawa nie definiuje na czym te ważne powody powinny polegać.
Jeśli w takiej sytuacji zarząd odmówiłby udzielenia informacji to akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
I tutaj pojawia się problem, co w sytuacji, gdy zarząd na walnym stwierdzi, iż ustosunkuje się do pytania w ciągu dwóch tygodni? Akcjonariusz ma natomiast tylko tydzień na zgłoszenie wniosku do sądu. Wydaje się, że akcjonariusz powinien wtedy zgłosić sprzeciw jeszcze na walnym i złożyć wniosek przed upływem tygodnia „na wszelki wypadek”, gdyby zarząd okazał się tym razem niesłowny.

W przypadku natomiast zapytania poza walnym zgromadzeniem:
Pytanie może dotyczyć jakiejkolwiek części funkcjonowania spółki lub jej organów. Zarząd jednak nie ma niestety obowiązku odpowiedzieć na pytanie zadane poza walnym i KSH nie przewiduje żadnych instrumentów przymuszających akcjonariusza do udzielenia takiej informacji.
Co jednak istotne, w każdym przypadku zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Jak otrzymać dywidendę w spółce publicznej?

Monika Sawarska    08 września 2017    Komentarze (1)

Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi wypłaty dywidendy ze spółki publicznej. Problemy te dotyczą głównie pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy w latach 90-tych XX wieku otrzymali akcje w ramach komercjalizacji (oraz ich spadkobierców). Zdarza się, że pomimo tego, iż taka spółka regularnie podejmuje uchwały o wypłacie dywidendy swoim akcjonariuszom, to wielu drobnych akcjonariuszy nie wie jak fizycznie otrzymać należne im pieniądze.Tymczasem wypłata takiej dywidendy nie jest skomplikowana.

Przy wypłatach dywidendy w spółce publicznej możemy wyróżnić dwie sytuacje:

  1. Akcjonariusz posiada rachunek w domu maklerskim. Przy przyznawaniu akcji pracownikom, zdarzało się, że warunkiem przyznania akcji było założenie przez pracownika rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim. W takim przypadku, dywidenda wypłacona przez spółkę przekazywana jest na rachunek inwestycyjny akcjonariusza w domu maklerskim. Celem jej otrzymania, akcjonariusz powinien złożyć odpowiednią dyspozycję w domu maklerskim, wskazując rachunek bankowy, na który ma wpłynąć należność.
    Dyspozycji najczęściej dokonuje się w formie elektronicznej. Jeśli jednak wcześniej z tego nie korzystaliśmy, konieczna będzie osobista wizyta w oddziale lub złożenie dyspozycji przy pomocy pełnomocnika lub korespondencyjnie (w takim przypadku z reguły konieczne będzie notarialne poświadczenie podpisu) na formularzu domu maklerskiego.
  2. Z kolei, jeśli akcjonariusz nie ma rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, to wypłata dywidendy odbywa się przy pomocy tzw. „sponsora emisji”. W dużym uproszczeniu, jest to podmiot (z reguły dom maklerski), który na podstawie umowy zawartej ze spółką prowadzi rejestr identyfikujący osoby, którym przysługują prawa z akcji, a które nie posiadają rachunków inwestycyjnych.

Procedura wypłaty jest podobna jak w pkt. 1. Spółka przekazuje dywidendę na rachunek „sponsora emisji”, a akcjonariusz, celem wypłaty dywidendy powinien złożyć odpowiednią dyspozycję wobec „sponsora emisji”. W przypadku „sponsorów emisji”, dyspozycja wypłaty jest składana osobiście w oddziale podmiotu prowadzącego rejestr, w formie pisemnej na odpowiednim formularzu. Najczęściej jest także dopuszczalne złożenie dyspozycji korespondencyjnie lub przez pełnomocnika, pod warunkiem notarialnego poświadczenia podpisu.

W przypadku spadkobierców akcjonariusza, celem wypłaty zaległych dywidend, przy składaniu dyspozycji dodatkowo konieczne będzie przedłożenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Powszechny jest również wymóg składania wspólnego oświadczenia przez wszystkich spadkobierców, jeśli nie doszło jeszcze do działu spadku.

Szczegółowe zasady wypłaty dywidend – formularze oraz dokumenty, które należy przedstawić zależne są od wewnętrznych regulaminów domów maklerskich oraz „sponsorów emisji”.

 

Niezłożone sprawozdanie finansowe i co dalej ?

Marzec 10, 2017

Dzisiaj wracam do sprawozdań finansowych, bo od czasu kiedy ostatnio tematem tym się zajmowałam trochę się pozmieniało. Tymczasem w międzyczasie pojawiło się kilka nowych regulacji, które mają na celu skłonienie „opornych” do złożenia sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym. Obecnie z kilkoma Klientami walczymy z „odkręceniem” takich sytuacji 🙂 Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że w praktyce obecnie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – forma

Luty 26, 2017

Uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spotykam się i obserwuję różną praktykę notariuszy w zakresie odbywania i protokołowania tych zgromadzeń, z którą nie zawsze do końca się zgadzam. Od razu przypominam, bo często takie pytania ze strony Czytelników mojego bloga padają, że wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy wymagają obecności notariusza, bo protokoły WZA zawsze muszą być zamieszczone w protokole […]

Przeczytaj cały artykuł →